ADATVÉDELMI  IRÁNYELVEK
Hatálybalépés: 2018. május 25.


A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Tizenketszoba.hu honlap üzemeltetője (adatkezelője) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, amelyeket, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Szappanyos Orsolya, mint a Tizenketszoba.hu honlap üzemeltetője és mint adatkezelő a honlapon termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a teljesítéshez (időpontegyeztetés, kapcsolattartás az ügyféllel) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, úgy, mint név, telefonszám, e-mail cím, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

KAPCSOLATFELVÉTEL
Kapcsolatfelvétel módja a honlap üzemeltetőjével:
 - Postacím:
 - e-mail cím: info@tizenketszoba.hu

ADATOK KEZELÉSE
Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. A szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázások miatt az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személy, azaz adatfeldolgozó:
 - Szappanyos Orsolya

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

ADATOK MEGՐRZÉSE
Személyes adatait az adatkezelő csak addig őrzi meg, amíg ez a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ennek értelmében megsemmisíti vagy törli a rendszerből azon adatokat, amelyekre már nincs szükség.
Az adatkezelő megteszi a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy a felhasználóval kapcsolatos adatok kezelése és megőrzése megfeleljen az alábbi alapelveknek:
1. Az adatokat legalább addig megőrzi, amíg használatban vannak valamely szolgáltatás biztosításához.
2. Az adatok feldolgozása és megőrzése megfelel a jogszabályokban vagy szerződésben előírtaknak, illetve törvényes kötelezettségeinek.
3. Az adatokat csak annyi ideig őrzi meg, amennyi a gyűjtésüket vagy kezelésüket indokoló célhoz szükséges, illetve amennyit a vonatkozó szerződések, jogszabályok szükségessé tesznek, a megfelelő biztosítékok mellett.
4. Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
5. Az üzemeltető komolyan veszi a felhasználó adatainak védelmét. Mindazonáltal felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy bár minden szükséges lépést megtesz adatai védelme érdekében, egyetlen webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer és vezeték nélküli kapcsolat sem tökéletesen biztonságos.
6. Az üzemeltető az érintett felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az üzemeltető mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

FELHASZNÁLÓK JOGAI
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 - tájékoztatás a személyes adatokról
 - helyesbítés a személyes adatokban történt változásokkal kapcsolatban
 - személyes adatok törlése
 - betekintés a személyes adatokba
 - tiltakozás az adatkezelés ellen

A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.

Folyamatosan biztosítani kell, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet a honlap üzemeltetője köteles lehetővé tenni a felhasználó részére. A felhasználónak jogában áll információt kérni az üzemeltetőtől - a felhasználóról gyűjtött adatokról, kérni ezen adatok pontatlanságainak helyesbítését, kifogást emelni ezen adatok kezelése ellen, illetve kérni az adatkezelés korlátozását, továbbá kérni az ezen adatokhoz való hozzáférést vagy törlésüket. Az adatkezelés további kezelését a felhasználó írásban, e-mailben bármikor megtilthatja. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
Ha hozzáférést kíván igényelni az adataihoz, forduljon az üzemeltetőhöz e-mailben: info@tizenketszoba.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA, BEÉPÜLՐ MODULOK

A Tizenketszoba.hu honlap több közösségi hálózat beépülő moduljait is használja (a továbbiakban: "beépülő modulok"). Beépülő modult tartalmazó szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A beépülő modulok által gyűjtött adatokra az adatkezelőnek nincs befolyása. Ha a felhasználó bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a beépülő modulokkal, például a "Tetszik", "Követés" vagy "Megosztás" pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe a ragyoglak.hu honlap használatakor.
Az alábbiakban információkat találhat a honlapon használt beépülő modulok közösségi hálózati szolgáltatóiról (a továbbiakban: "Szolgáltatók").
Amennyiben az alábbi közösségi hálózatok közül egynek vagy többnek a tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adatait a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a szolgáltatások illetve a beépülő modulok használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból (hálózatokból).

Facebook adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: "Facebook"). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.

Google+
adatkezelő: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: "Google"). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.

LinkedIn adatkezelő: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: "LinkedIn"). További információkat a LinkedIn adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv címen találhat.

Twitter
adatkezelő: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (a továbbiakban: "Twitter"). További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://twitter.com/privacy címen találhat.

Pinterest adatkezelő: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: "Pinterest"). További információkat a Pinterest adatvédelmi irányelveinek webhelyén a https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy címen találhat.

A FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZÉSE
A Tizenketszoba.hu honlap megtekintésével a felhasználó elfogadja a fenti irányelveket. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Irányelveket a törvénynek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Irányelvekben foglaltakat. Az irányelvek módosulásának esetén a változtatásokat az üzemeltető a megfelelő módon jelzi a honlapon.

A honlap üzemeltetője
Szappanyos Orsolya
E-mail: info@tizenketszoba.hu
Copyright © 2018-2023. Minden jog fenntartva! Tizenketszoba.hu | Szerzői jogok | Adatvédelmi Irányelvek

TizenkÊt Szoba TizenkÊt Szoba